Stappenplan in het proces Kwaliteitsborging

Dit schema toont de stappen die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij naast de opdrachtgever, een architect, een aannemer, een kwaliteitsborger en het bevoegd gezag betrokken zijn.

Dit proces loopt parallel aan de reguliere diensten en bijbehorende producten die door QAN Architectuur zoals weergegeven op deze website worden aangeboden.

Voorbereiding:

 • Stap 1: Initiatiefnemer wil iets bouwen
 • Stap 2: Architect maakt ruimtelijk ontwerp
 • Stap 3: Architect vraagt namens de initiatiefnemer een vergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit (als die nodig is)
 • Stap 4: Bevoegd gezag (gemeente) toetst de aanvraag aan het omgevingsplan. En maakt lokale risico’s en aandachtspunten kenbaar.
 • Stap 5: Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de informatie over lokale risico’s en aandachtspunten, geeft de initiatiefnemer opdracht tot uitwerking, bouw en kwaliteitsborging
 • Stap 6 en stap 7 in samenhang: Architect maakt een technische uitwerking van het bouwplan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aannemer doet de voorbereiding voor de bouw en stelt risicobeoordeling op.
 • Stap 8: Kwaliteitsborger beoordeelt bouwplan en stelt borgingsplan vast
 • Stap 9: Architect doet namens de initiatiefnemer bouwmelding (inclusief risicobeoordeling, borgingsplan, gegevens kwaliteitsborger, in te zetten instrument voor kwaliteitsborging)
 • Stap 10: Bevoegd gezag (gemeente) beoordeelt volledigheid bouwmelding

Uitvoering:

 • Stap 11: Bevoegd gezag (gemeente) vraagt eventueel specifieke informatie en planning
 • Stap 12: Architect doet namens de Initiatiefnemer mededeling aan bevoegd gezag (gemeente) over start bouwwerkzaamheden
 • Stap 13: Aannemer start bouwwerkzaamheden en bouwt dossier op (voor het dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Stap 14: Kwaliteitsborger voert borgingsplan uit (mede op basis van informatie aannemer) en geeft verklaring af dat gebouwd is volgens de bouwregels. Als er strijdigheid is met de bouwregels dan geeft kwaliteitsborger geen verklaring af.

Gereedmelding en oplevering:

 • Stap 15: Architect doet namens de Initiatiefnemer gereedmelding (inclusief verklaring kwaliteitsborger, dossier bevoegd gezag, beheersmaatregelen specifieke risico’s). Architect doet namens de initiatiefnemer mededeling aan bevoegd gezag (gemeente) over beëindiging bouwwerkzaamheden
 • Stap 16: Bevoegd gezag (gemeente) beoordeelt volledigheid gereedmelding
 • Stap 17: 2 Weken na volledige gereedmelding is gebruik van het bouwwerk toegestaan

Toezicht en handhaving:

 • Stap 18: (Voorbereiden op) toezicht en handhaving loopt als parallel spoor mee tussen stappen: 
  • 4 en 10
  • 10, 11, 14 en 16

Bron: Informatiepunt Leefomgeving d.d. 22-01-2024