Riemer Kuiper

Architect, bouwkundig ingenieur

Met de oprichting van QAN Architectuur in 2008 heb ik vanuit passie en optimisme een eigen richting gekozen met nieuwe doelstellingen. Mijn werkgebied is het creëren, vormgeven en realiseren van duurzame leefruimten in nieuwe en bestaande situaties. Hierin maak ik me sterk voor een gecoördineerde, integrale aanpak van de opgaven, vanaf het ontwerp en de technische uitwerking, tot en met de realisatie en ingebruikname van een bouwwerk.

Architectuur

Architectuur is ruimte creëren; ruimte om te verkennen, te ontdekken en te beleven. Hierin staat de relatie tussen de omgeving, het gebouw en het gebruik centraal. Ruimte om te wonen, te werken, te leren, te recreëren en veel meer.

Werkwijze

Architectenbureau QAN Architectuur is onafhankelijk en vertegenwoordigd de opdrachtgever. De vraag- en doelstelling van de opdrachtgever/gebruiker vormt het uitgangspunt voor de planvorming en het bouwproces. Als zelfstandig, allround architect voert QAN Architectuur volledige opdrachten voor u uit. QAN Architectuur kan in het kader van de integratie van het ontwerp- en bouwproces ook een projectteam voor u vormen met een bouwbedrijf en/of vakmensen in verschillende disciplines. Hierin neemt QAN Architectuur de projectleiding op zich (ter aanvulling op een volledige opdracht) en draagt het zorg voor de communicatie, organisatie en coördinatie.

Referenties

De referentielijst geeft een chronologisch overzicht van uitgevoerde projecten, en mijn betrokkenheid daarbij.

De naam QAN Architectuur

QAN is een lettercode en communicatiemiddel in de luchtvaart en de meteorologie. Het geeft de windrichting en windsnelheid aan op een bepaalde plaats en tijd. Wat kun je verwachten en waar moet je rekening mee houden bij de landing op de plek waar het allemaal begint. QAN staat in de naam van QAN Architectuur voor:
-het gebruik en de beleving van ruimte
-veranderlijke omstandigheden
-vooruitzien en anticiperen

Studies en praktijk

Ik studeerde Bouwkunde aan de HTS in Groningen en Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Sinds de voltooiing van deze opleidingen (resp. in 1988 en 1996) heb ik als bouwkundig ingenieur en architect aan uiteenlopende projecten gewerkt variërend in omvang en complexiteit en voor verschillende opdrachtgevers. Daarmee heb ik veel kennis en ervaring kunnen ontwikkelen in alle fasen van het bouwproces. Ik was tot 2008, deels als zelfstandig architect en deels in dienst van architectenbureaus in Gelderland en de Randstad, betrokken bij m.n. nieuwbouw-, renovatie-, verbouw- en interieurprojecten in m.n. de woning- en utiliteitsbouw.

Vanaf de oprichting van QAN Architectuur heb ik mijn belangstelling en interesses op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkeld door studies en onderzoek, en door kennis en ervaringen te delen met deskundigen. Het bracht mij ertoe een innovatieplan op te zetten met o.a. nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame bouwmethoden, en me te bekwamen in het gebruik van concrete, reële meet- en rekenmethoden om op verantwoorde wijze adviezen te kunnen geven over het verbeteren van duurzaamheids-, milieu- en energieprestaties van gebouwen. Sindsdien werk ik niet alleen als architect, maar ook als adviseur duurzaam bouwen aan nieuwbouw-, renovatie-, verbouw- en interieurprojecten in de woning- en utiliteitsbouw.

Naast mijn dagelijkse werk als architect ben ik actief als bouwkundig inspecteur namens en voor leden van de Vereniging Eigen Huis (opleveringskeuringen) en in opdracht van zelfstandige kopers.

Sinds 2008 werk ik regelmatig samen met Ruimte voor Advies, een adviesbureau voor de groene ruimte met vakmensen in ‘groene’ disciplines die op specifieke wijze invulling geven aan de stedelijke en landschappelijke leefomgeving.

Nevenactiviteiten

Gedurende 5 jaren heb ik lessen en trainingen ‘ontwerpen, tekenen en tekening lezen’ ontwikkeld en verzorgd, respectievelijk als gastdocent in het MBO en in de praktijk als trainer voor bouwplaatspersoneel.

Architectenregister

Ik sta ingeschreven in het architectenregister, onder registratie-nummer 1.970101.019. De Wet op de architectentitel beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:
Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.
Bescherming van opdrachtgevers: Indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren.
Implementeren van Europese regelgeving: Dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

Beroepsontwikkeling

Volgens de bepalingen van de Wet op de architectentitel neem ik deel aan activiteiten die primair tot doel hebben relevante kennis, vaardigheden en inzichten te vergroten. De activiteiten vallen binnen de reikwijdte van het vakgebied en zijn van direct belang voor de beroepsuitoefening.
Beroepsontwikkeling kan tevens (voor zover dit niet een reguliere taak is) plaatsvinden door middel van het inhoudelijk verzorgen van van bovengenoemde activiteiten, het schrijven van een artikel of het doen of begeleiden van een onderzoek/literatuurstudie.

Algemene voorwaarden: DNR en CR

QAN Architectuur voert opdrachten uit volgens de algemene voorwaarden van de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect) of de CR 2013 (Consumentenregeling: Rechtsverhouding consument-architect).
De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. De CR kan behalve op opdrachten van privépersonen ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechts-personen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.

Kamer van Koophandel

QAN Architectuur staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Nijmegen, onder registratienummer 09189020.