Inventarisatie en advies

Tijdens de eerste gesprekken met de opdrachtgever worden de wensen en voorwaarden vastgesteld en opgenomen in een zgn. programma van eisen; het bevat o.a. de ruimtebehoefte, de functies, het gebruik, de condities, de energieprestaties e.d. van de nieuwbouw-, verbouw- of renovatieplannen met de planning en het budget. In het geval van een bestaand gebouw worden relevante gegevens verzameld van de omgeving, het bouwwerk en het gebruik. In alle gevallen wordt beoordeeld in hoeverre rekening moet worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging en decentrale regels van een provincie, gemeente en het waterschap.
De geïnventariseerde gegevens zijn nodig om samen de haalbaarheid te onderzoeken, de uitgangspunten te bepalen, het ontwerp daarop (later) te beoordelen en op grond daarvan beslissingen te nemen voor het vervolg.


Ontwerp
en presentatie

Het ontwerp is een unieke vertaling van de opdracht in beelden en beschrijvingen. In een schets- of voorlopig ontwerp wordt middels situatieschetsen, plattegronden, gevels, doorsneden, perspectieven, maquettes of 3D-modellen een ruimtelijke voorstelling gegeven van het bouwplan. De indeling, de functionele relaties, de gebruiksmogelijkheden en de verschijningsvorm worden zichtbaar met (een omschrijving van) de toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren. Het voorlopig ontwerp wordt (met evt. wijzigingen en aanpassingen) uitgewerkt in een definitief ontwerp en evt. een globale technische omschrijving. Hierin dienen de dimensionering, detaillering en specificaties als middel om hoeveelheden te kunnen bepalen, bouwkundige, constructieve en installatietechnische onderdelen met elkaar te integreren, een kostenraming en bijvoorbeeld energie-berekeningen te maken.


Vergunningen,
uitwerking en bouwvoorbereiding

Bij eenvoudige of minder complexe, vergunningsvrije bouwwerken wordt het definitief ontwerp aangevuld met een technische omschrijving en een begroting als basis voor de prijs- en contractvorming. Voor vergunningsplichtige bouwwerken wordt het definitief ontwerp omgezet in een technische uitwerking met berekeningen en aanvullende gegevens volgens de indieningsvereisten. Bij grotere en/of complexe bouwprojecten vormen bestektekeningen (technische uitwerking) en een bestek (gedetailleerde technische beschrijving met voorwaarden voor de uitvoering van het bouwplan) de basis voor de prijs- en contractvorming. Ze geven specifiek en volledig weer wat en hoe gebouwd moet worden en zijn onmisbaar voor een nauwkeurige begroting. Afhankelijk van de vraag- en doelstelling van de opdrachtgever en de externe randvoorwaarden wordt in overleg bepaald op welke wijze de bouwvoorbereiding en uitvoering van het werk wordt georganiseerd en welke uitvoerende partijen hiervoor in aanmerking komen.


Prijs-
en contractvorming

Met de basisgegevens als uitgangspunt voor de realisatie van het plan worden vervolgens uitvoerende partijen uitgenodigd om vrijblijvend een (gespecificeerde) opgave te doen van de bouwkosten, of deel te nemen aan een aanbesteding. De verhouding van prijs en kwaliteit is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de bouwkosten. We beoordelen of de begroting en de opgave van de bouwkosten met elkaar in overeenstemming zijn. Zoniet, dan volgt een onderhandeling met de uitvoerenden om tot overeenstemming te komen. Opdrachten voor de realisatie worden in een overeenkomst vastgelegd. Opdrachtgever, architect en uitvoerenden kunnen hiermee tijdens de realisatie van het bouwproject terugvallen op heldere afspraken waarmee misverstanden en meerwerken worden voorkomen.


Bouwbegeleiding
en oplevering

QAN Architectuur ziet tijdens de uitvoering toe op de naleving van overeenkomsten en tijdschema’s, en het bewaakt de bouwkosten en de kwaliteit. Daartoe wordt de uitvoering van het werk op gezette tijden gevolgd en beoordeeld en worden werkbesprekingen gehouden, waarvan verslag wordt gedaan aan de opdrachtgever. Indien nodig worden aanwijzingen omtrent de uitvoering gegeven. QAN Architectuur beoordeelt tijdens de uitvoering tevens ingediende alternatieve voorstellen en aanbiedingen, en de eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen in het ontwerp.
Voor de oplevering van het werk wordt een opname rapport gemaakt met evt. tekortkomingen die alsnog, of binnen een redelijke termijn (onderhoudsperiode), moeten worden gerealiseerd of hersteld. Voor de oplevering worden tevens de eindafrekeningen gecontroleerd. De afspraken over de oplevering, onderhoudstermijn en garanties staan beschreven in een bestek.